درباره ما

درباره نیلوشاپ
(دارای نماد الکترونیکی)

نیلوشاپ از سال 1383 فعالیت فروش و خدمات پس از فروش لوازم مهندسی و زمین شناسی را آغاز نمود و با توجه به درخواست مشتری ها و کشش منطقه فرهنگی انقلاب بخش هایی دیگر مانند لوازم آزمایشگاهی (میکروسکوپ و لوازم مصرفی آزمایشگاهی) ، لوازم نجوم شامل تلسکوپ و دوربین شکاری و لوازم کمپینگ پریموس نیز به سبد کالاهای قابل فروش اضافه گردید. در ابتدا پنج شرکت مطرح که سابقه برخی بیش از 15 سال بود هر کدام تامین بخشی از کالا ها را بعهده گرفتند و فعالیت ادامه یافت. در سال 1388 نیلوشاپ خود مستقیم اقدام به واردات کالاهایی خاص از کشورهایی چون آمریکا ، سوئد ، اسلواکی ، هنگ کنک و چین نمود. از ابتدای فعالیت شعار اصلی و اعتقادی نیلوشاپ “مشتری مداری بر پایه ارائه خدماتی متمایز از رقباء و ارائه سالم ترین کالا ها با قیمت رقابتی” بوده است. در همین راستا نیلوشاپ به عنوان اولین مجموعه در ایران اقدام به تولید فیلم های آموزشی متنوع فارسی برای دستگاه هایی چون GPS و میکروسکوپ ها نمود و در کنار آن شروع به جمع آوری فیلم هایی از وب سایت های معتبر خارجی نمود. اکنون برخی از فیلم ها در وبسایت نیلوشاپ قابل رویت میباشد. داشتن دیدگاه تخصصی ، نه فقط فروش ، در تمامی بخش ها و همچنین تکمیل و بروز رسانی مستمر و مداوم اطلاعات به روی وب سایت نیلوشاپ باعث گردیده که این وبسایت بعنوان یک منبع قابل اعتماد شناخته شود و به لطف خدا و اعتماد مشتریان امروز همگان نیلوشاپ را بعنوان یک برند معتبر میشناسند. بر این اساس است که برخی از رقباء اقدام به کپی و درج اطلاعات و تصاویر وبسایت نیلوشاپ در سایت های خود نموده اند. هدف از ارائه و درج فیلم ها و عکس های متنوع در وبسایت ، ایجاد درک کامل و واقعی از کارایی کالای مورد نیاز مشتری بوده است. نیلوشاپ همواره تهیه کالاها از مبادی قانونی و واردات اجناسی با کیفیت را در اولویت خود قرار داده و بدان متعهد میباشد و بر عکس برخی شرکت های فقط سود جو ، هیچگاه اجناس Refurbished یا تقلبی عرضه نشده است. بسیار خرسندیم که توانسته ایم از چندین هزار مشتری رضایت 99.98 درصد را جلب نموده و رابطه ای دوستانه نزدیکی با تعداد کثیری از مشتری هایمان ایجاد نمائیم. سابقه کاری هر مجموعه ، تعهد به قولها ، صداقت و انصاف ، ملاک خرید برای بسیاری از مشتری های ماست از این رو جهت کاهش هزینه ها و کسب تجربه فروش آنلاین نیلوشاپ را بر آن داشت که تا اطلاع ثانوی ، فروش بصورت غیر حضوری و اینترنتی ادامه یابد هر چند که در گذشته هم بسیاری از مشتری های شهرستانی و تهرانی ما حتی یکبار هم به فروشگاه مراجعه ننموده و تلفنی خرید را به انجام رسانده اند. با توجه به ارزش زمان و جلوگیری از اتلاف وقت مشتری برای مراجعه به فروشگاه ، فروش اینترنتی راهکاری است که در دنیای مدرن امروز جوابگوی سرعت زیاد زندگی شده است.
نیلوشاپ در تاریخ 95/10/3 موفق به اخذ نماد الکترونیکی از وزارت صنعت و معدن گردید.
خدمات و شعار اعتقادی ما همانند سابق خواهد بود. ما کامل نیستیم اما در مسیر کمال حرکت میکنیم ما هیچگاه دروغ نگفته ایم هیچگاه غلو نکرده ایم هیچگاه فریبکاری نکرده ایم هیچگاه فروش به هر قیمت را در اولویت خود قرار نداده ایم هدف اصلی ما فروش بر پایه رضایت و درک مشتری از کالای خریداری شده ، بوده است و مصداق آن ، همین اطلاعات متنوع و فیلم های تهیه و درج شده در وبسایت نیلوشاپ است سعی نموده ایم از تمامی زوایا کالاها را قابل لمس تر نمائیم. همچنان از شما حمایت خواهیم نمود چرا که به حمایت شما نیاز داشته و داریم.
با تشکر مدیریت نیلوشاپ

56 Replies to “درباره ما”

 1. Hi! niloshop.com

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd prоpоsаl pеrfесtly lеgаlly?
  Wе suggеst а nеw wаy оf sеnding businеss оffеr thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
  Whеn suсh mеssаgеs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

  This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype FeedbackForm2019
  WhatsApp – +375259112693

 2. Greetings!

  How are you today? Hope fine?
  I genuinely solicit for the assistance of a reliable and honest foreign partner that will work closely with me in a joint venture partnership. I can make funds available for investments in a joint venture partnership. Hence, I solicit for your assistance in this business partnership.
  If you are interested in this lucrative business partnership, please let me know so that I will give you more details about this pending transaction.

  I look forward to hearing from you soon!

  Best Regards,

  Mr. Michael Smith.
  Principal Partner
  E-mail: michaelsmith11818@gmail.com

 3. WELTGESUNDHEITSORGANISATION
  Sehr geehrter Begünstigter.
  Wir freuen uns, Sie als einen der 10 glücklichen Gewinner der Euro Millions Lottery International Email bekannt zu geben Adressverlosung am 28. August 2020 aufgrund der Mischung aus Namen und Adresse, auf der das Ergebnis veröffentlicht wurde der 2. September 2020.
  Alle 10 Gewinneradressen wurden zufällig aus einem Stapel von 50.000.000 internationalen E-Mail-Adressen ausgewählt. Ihre Daneben tauchte eine E-Mail-Adresse auf Mit 10 anderen als Gewinner der Kategorie 3 bei der Euro Milliones Lottery Draw.
  Folglich haben Sie also wurde für eine Gesamtauszahlung von 1.000.000,00 € (nur eine Million Euro) genehmigt. Die folgenden Angaben sind Ihrem Lotto-Zahlungsauftrag beigefügt:
  (I) Chargennummer: BCA/022/CAC(ii)Ticketnummer:197-033-02345(iii) Glücksnummer: 04-6-8-12-24(iv) Ref.-Nr.: MTD / SAN / 9500 / LAS.
  Die Internet-Verlosung des Euro Millions Lottery Program findet einmal im Jahr statt und ist so organisiert, dass alle Beteiligten ermutigt werden Menschen, die mit diesen Covid-19-Fällen konfrontiert sind.
  Wir sind stolz zu sagen, dass jährlich mehr als 200 Millionen Euro in mehr gewonnen werden als 150 Länder weltweit.
  Um Ihren Gewinnpreis zu erhalten, müssen Sie sich so schnell wie möglich an den bestellten Vertreter wenden, um ihn sofort freizugeben von Ihren Gewinnen:
  NAME: DR.AMPARO ITUBI
  AMUCIO ABOGADOS FINANZANWALT SSL.
  E-Mail: amucioabogadosi@infocaixa.info
  Kontakttelefon: 0034 -603 – 248 – 636.
  Frau Sandra Amparo.

 4. Grüße, ich wurde mit der Identifizierung, Initiierung und möglichen Entwicklung einer Geschäftspartnerschaft mit Ihnen / Ihrem Unternehmen beauftragt. Ich habe Empfehlungsseiten, Websites für soziale Netzwerke von Unternehmen überprüft und einige Listeninvestoren interviewt und eine Liste möglicher Partner erstellt, anhand derer Sie und Ihr Unternehmen identifiziert wurden. Ich habe Ihre Website besucht und Ihre Produkte gesehen. Ich muss sagen, dass ich von der Qualität Ihrer Produkte sehr beeindruckt bin. Daher möchten wir, dass Ihr Unternehmen große Mengen Ihres Produkts für den kommerziellen Gebrauch in unser Land liefert. Bitte wenden Sie sich an mich, um weitere Informationen zu unseren Anforderungen / Bestellungen und Versandfristen zu erhalten.
  Herzliche Grüße.
  HO CHOI
  E-Mail ….. hchoi382@gmail.com

 5. Hеllо! niloshop.com

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss оffеr pеrfесtly lеgit?
  Wе prеsеntаtiоn а nеw uniquе wаy оf sеnding rеquеst thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
  Whеn suсh аppеаl аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh fееdbасk Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

  This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype live:feedbackform2019
  WhatsApp – +375259112693

کامنت بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.